Data publikacji: 2021-03-30, 15:23

Ilość wyświetleń: 151

APEL DO MIESZKAŃCÓW


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Piszu, na prośbę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, informuje o bezwzględnym zakazie wrzucania do pojemników na odpady biodegradowalne (zielone i resztki po owocach i warzywach) woreczków foliowych i butelek. Odpady te nie ulegają biodegradacji a ich obecność powoduje zwiększenie kosztów zagospodarowania frakcji biodegradowalnej, co może mieć wpływ na wysokość stawki za odbiór  i zagospodarowanie odpadów od mieszkańca. Ponadto informujemy o kategorycznym zakazie demontażu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpady te powinny trafiać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w całości.

Selektywne zbieranie odpadów –  to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (link do rozporządzenia  https://www.gov.pl/web/klimat/selektywne-zbieranie-odpadow) zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Selektywne zbieranie wyżej wymienionych frakcji jest m.in. powiązane z koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Każda Gmina ma regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym uregulowane są kwestie związane z organizacją gospodarki odpadami na terenie danej gminy.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur