Data publikacji: 2021-03-24, 14:14

Ilość wyświetleń: 167

KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA


Odsłuchaj

Powrót

Uprzejmie informuję, że celem objęcia wszystkich mieszkańców gminy Pisz gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Piszu sukcesywnie prowadzą kontrole danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez mieszkańców naszej gminy. Podjęte czynności mają na celu spowodowanie, żeby wszystkie do tego zobowiązane osoby wnosiły opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikowane są także dane zamieszczone w deklaracjach, poprzez porównanie bazy danych o osobach zameldowanych na terenie gminy Pisz, którą dysponuje Urząd Miejski w Piszu, z danymi pochodzącymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Do właścicieli domów w zabudowie jednorodzinnej, jak również właścicieli lokali mieszkalnych, w stosunku do których pojawią się wątpliwości, co do prawidłowości zadeklarowanych danych, zostaną wysłane wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą do wezwania właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mimo złożenia takiej deklaracji, tj. wykonania obowiązku określonego w art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) - jest art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 274a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), który uprawnia organ podatkowy (Burmistrza Pisza), w razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji, do wezwania do udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelność danych w niej zawartych.

W stosunku do osób, które nie złożyły wyjaśnień, czy też nie uzupełniły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie prowadzone postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 6q wymienionej ustawy w związku z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami może zostać naliczona 5 lat wstecz, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności opłaty.

Wobec możliwości zastosowania konsekwencji w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji, bądź złożyły deklaracje zawierające nieprawdziwe dane, prosimy o niezwłoczne zgłaszane do Urzędu Miejskiego w Piszu korekt deklaracji.

Burmistrz Pisza  

Andrzej Szymborski


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur