Data publikacji: 2021-03-24, 13:41

Ilość wyświetleń: 159

LISTA ODPADÓW SEGREGOWANYCH


Odsłuchaj

Powrót

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie informuję, że po tym linkiem http://zgok.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Lista-odpadów-segregowanych-07-2020.pdf została zaktualizowana lista odpadów segregowanych. 

Selektywne zbieranie odpadów – to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (link do rozporządzenia https://www.gov.pl/web/klimat/selektywne-zbieranie-odpadow) zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

Selektywne zbieranie wyżej wymienionych frakcji jest m.in. powiązane z koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Każda Gmina ma regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym uregulowane są kwestie związane z organizacją gospodarki odpadami na terenie danej gminy. 

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur