Data publikacji: 2021-06-15, 13:45

Ilość wyświetleń: 55

Urząd Miejski w Piszu zweryfikuje ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości


Odsłuchaj

Powrót
Ważny Komunikat

Informujemy, iż Urząd Miejski w Piszu przystępuje do masowej weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomości (nieruchomości jednorodzinne i nieruchomości wielolokalowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych) na terenie Gminy Pisz.

Po przeprowadzonej analizie złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż mogły powstać błędy, które dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Miejski w Piszu wezwie właściciela nieruchomości do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Piszu zaprasza również mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich zarządców, ponieważ w przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarządca nieruchomości.  

Zobowiązania z tytułu braku regulowania właściwej opłaty za gospodarowanie odpadami mogą być zweryfikowane nawet do 5 lat wstecz, co oznacza, że w skrajnym przypadku mieszkaniec może być zmuszony uregulować zaległą opłatę nawet za kilka lat wstecz.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Urzędzie Miejskim w Piszu, wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz oraz przesłać za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki  podawczej ePUAP (dostęp znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Piszu).  

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Natomiast, w przypadku zmiany liczby osób, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

Jednocześnie przypominamy, w przypadku zabudowy jednorodzinnej, o możliwości zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur